கிராமத்து கன்னியை அனுபவித்த கதை – 1

கிராமத்திற்கு சென்று சிறு வயதில் பழகிய தோழியை சந்தித்து அவள் உடன் அப்பா அம்மா விளையாட்டு விளையாடி காமத்தை அணு அணுவை அனுப வாய்த்த கதை