ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി

ഞാൻ രാജേഷ് ,മുപ്പതു വയസ്സ്. തിരുവനന്തപുരത്തു ആണ് വീട്. ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണ് എനിക്ക് ജോലികിട്ടിയതു.