பாஸு பாஸூ பாஸூ உன் சூத்தைக்

” இப்படி காஞ்ச மாடு கம்பங் கொல்லையில் விழுந்த மாதிரியா சாப்பிடறது. நிறுத்தி நிதானமா ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடணும்” என்ற மாதவன் கேசரி முழுவதையும்