நானும் எனது கணவனின் நண்பரும்

எனது கணவரின் நண்பருடன் எனக்கு ஏற்பட்ட காதல், அதனால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள்… பிரச்சனைகளை வென்றெடுத்து நாங்கள் உல்லாசமாக இணைந்த உண்மை சம்பவம்.