முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பில் கள்ள உறவு

முன்னால் மாணவர்கள் சந்திப்பில் என் பழைய கதையைத் தனிமையில் அழைத்துச் சென்று ஆசை தீர செக்ஸ் செய்து முலையில் விந்தை அடித்தேன்.